PATVIRTINTA
Labdaros fondo „Vienybė“ direktorės 2019 balandžio mėn. 8 d. įsakymu Nr. 19-01
LABDAROS FONDO „VIENYBĖ“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų tvarkymo labdaros fonde „Vienybė“ (toliau – Įstaiga) taisyklės (toliau –
Taisyklės) – reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus. Taisyklės
nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti
su asmens duomenimis.
2. Su Taisyklėmis yra supažindinami visi Įstaigos darbuotojai, Taisyklės skelbiamas Įstaigos
internetiniame puslapyje: www.latgaja.lt.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Duomenų tvarkytojas, atsakingas asmuo – fizinis asmuo, Įstaigos paskirtas tvarkyti asmens
duomenis. Atsakingi asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi
būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Įstaigos darbuotojai, atlikdami
savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų
tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ (asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatyme) ir šiose Taisyklėse;
3.2. Duomenų valdytojas – Įstaiga, nustatanti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
3.3. Duomenų subjektai – Įstaigos darbuotojai, savanoriai, klientai (stovyklautojai), jų tėvai ar kiti
teisėti vaiko atstovai.
3.3. Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos
reglamente, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme
(toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
II. DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
4. Įstaiga, tvarkydama darbuotojų ir savanorių asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
4.1. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenis Įstaiga tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse
apibrėžtiems tikslams pasiekti;
4.2. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis
teisės aktų reikalavimų;
4.3. Įstaigos darbuotojų ir savanorių asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs
ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
4.4. Įstaiga atlieka darbuotojų ir savanorių asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra
reikalinga darbuotojų ir savanorių asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
4.5. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę
būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi.
5. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
5.1. Darbo ar savanorystės sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
5.2. Įstaigos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
5.3. Tinkamai komunikacijai su savanoriais bei darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
5.4. Tinkamoms darbo ir savanorystės sąlygoms užtikrinti (saugos, sveikatos instruktažų dokumentų
ir žurnalų pildymui);
5.5. Archyviniams duomenims kaupti;
5.6. Saugumui užtikrinti.
6. Darbo, savanorystės bei paslaugų sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi
darbuotojų ir savanorių vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos; taip pat
darbuotojų – banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra vedamas darbo užmokestis,
socialinio draudimo numeris (metinei pajamų mokesčio deklaracijai ir SODRA pateiktoms
ataskaitoms apie darbuotojų darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas).
7. Įstaigos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkomi
darbuotojų ir savanorių asmens kodai, informacija apie darbuotojų ar savanorių šeiminę padėtį (pvz.
darbuotojams suteikiant mamadienius, tėvadienius).
8. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ir savanoriais ne darbo metu tikslu su darbuotojų ar
savanorių sutikimu yra tvarkomi darbuotojų ar savanorių gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai
telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai, internetinės svetainės Facebook paskyros)
9. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu, darbdavys su darbuotojo ar savanorio sutikimu tvarko
informaciją, susijusią su darbuotojo ar savanorio sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo
ar savanorio darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra
reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti arba pagal teisės aktų reikalavimus.
11. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data yra surenkami iš
darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir savanorio jam pateikus
užpildyti nustatytos formos anketos.
12. Naujai priimto darbuotojo ar savanorio gyvenamosios vietos adresas; taip pat darbuotojo
atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono
numeris ir elektroninio pašto adresas darbuotojui ar savanoriui sutikus yra surenkami iš darbuotojo
ar savanorio jam pateikus užpildyti nustatytos formos anketos.
13. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik įgalioti/paskirti asmenys ir tik tie
asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems
tikslams pasiekti.
14. Šiose Taisyklėse yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti
darbuotojų, paslaugų teikėjų ar savanorių asmens duomenis, taip pat, kokius darbuotojų asmens
duomenis atitinkamas asmuo turi teisę tvarkyti.
14.1. Įstaigos asmens duomenų tvarkytojas – direktorė, atliekanti visų Įstaigos atsakingų už asmens
duomenų tvarkymą asmenų kontrolę, jų darbo koordinavimą, tel. 8 5 2685844, el. paštas:
vienybesfondas@gmail.com . Direktorė renka ir tvarko darbuotojo vardus ir pavardes, gyvenamosios
vietos adresus, gimimo datas, asmens kodus, banko sąskaitų numerius, sveikatos pažymas,
asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus.
14.2. Buhalteris – tvarko darbuotojų ir paslaugos teikėjų vardus pavardes, asmens kodus,
atsiskaitomąją sąskaitą, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie darbuotojo šeiminę padėtį.
14.3. Savanorių koordinatorius – renka ir tvarko savanorių vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos
adresus, gimimo datas, sveikatos pažymas, asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio
pašto adresus.
14.4. Stovyklos koordinatorius – renka ir tvarko stovyklos dalyvių (vaikų ir juos atstovaujančių
tėvų(globėjų) vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresus, gimimo datas, sveikatos pažymas,
asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus.
14.5. Stovyklos administracijos atstovai (viršaičiai, medikai) tvarko stovyklos dalyvių (vaikų ir juos
atstovaujančių tėvų (globėjų) vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresus, gimimo datas,
sveikatos pažymas, asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pašto adresus.
14.6. Administruojamo paramos projekto atstovai (vadovas ir koordinatorius) renka ir tvarko projekto
dalyvių (vaikų ir juos atstovaujančių tėvų (globėjų) vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresus,
gimimo datas, asmens kodus, sveikatos pažymas, asmeninius telefono numerius, asmeninius
elektroninio pašto adresus.
15. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų ar savanorių
asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens
duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia
informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens
duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams
santykiams.
16. Darbuotojų ir savanorių asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai,
prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti
darbuotojų ir buvusių darbuotojų bei savanorių ir buvusių savanorių asmens duomenys yra saugomi
ne ilgiau nei tai yra reikalinga šiose Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti bei „Lietuvos atgajos“
archyvo pildymui.
III. STOVYKLAUTOJŲ, JŲ TĖVŲ AR KITŲ VAIKO TEISĖTŲ ATSTOVŲ ASMENS
DUOMENŲ TVARKYMAS
17. Įstaigos klientų – stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų asmens duomenų rinkimo
tikslai yra: sutarčių su tėvais ir /globėjais sudarymui, apskaitos (registracijos), įvairių pažymėjimų
išdavimui, neformaliojo švietimo veiklų organizavimui, lengvatų taikymui socialiai remtiniems
vaikams, tinkamai komunikacijai su tėvais, globėjais ar kitais vaiko teisėtais atstovai palaikyti
stovyklavimo metu, pirmos medicininės pagalbos suteikimui, „Lietuvos atgajos“ archyvo pildymui.
18. Stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir
tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.
19. Stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad
duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių
šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
20. Stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų asmens duomenys (vaiko gimimo data (ar
asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas, tėvų, globėjų ar kitų vaiko teisėtų atstovų asmeninis
kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) tėvams sutikus yra surenkami iš užpildytų
ir stovyklai pateiktų nustatytos formos stovyklos dalyvių anketų, tėvų sutikimo raštų, sutarčių su
stovyklautojais, jų tėvais ar kitais vaiko teisėtais atstovais (toliau – Sutartis), taip pat iš užpildytų
registracijos į stovyklą formų. Sutarties forma paskelbta Įstaigos internetiniame puslapyje:
www.latgaja.lt. Būtinas Sutarties priedas – Stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų
sutikimas / nesutikimas naudoti Sutartyje nurodytus asmens duomenis ir vaiko ypatingų asmens
duomenų (sveikatos ir elgesio ypatumai, naudojami vaistai) nurodymas.
21. Šios Taisyklės nustato atsakingus asmenis, kurie turi teisę tvarkyti Stovyklautojų, jų tėvų ar kitų
vaiko teisėtų atstovų asmens duomenis: stovyklos koordinatorius, stovyklos viršaitis ir jo padėjėjas,
stovyklos medikas.
22. Įstaigos darbuotojai, paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir
laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino
vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės
aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas
pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
23. Įstaigoje paskirtas atsakingas asmuo – asmens duomenų tvarkytojas, kuris užtikrina, kad
darbuotojų, paslaugų teikėjų, savanorių, stovyklautojų, jų tėvų ar kitų vaiko teisėtų atstovų, kaip
duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų
pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma.
24. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
24.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Įstaiga, rinkdama asmens duomenis, privalo
informuoti darbuotoją, savanorį, stovyklautoją (jo tėvus ar kitus teisėtus atstovus), kokius duomenis
jie turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti
teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės.
24.2. Susipažinti su savo asmens duomenims ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę
kreiptis į Įstaigą su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys
yra tvarkomi.
24.3. Reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis,
nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys, reikalauti sunaikinti savo
asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu jie yra tvarkomi
neprivalomai.
IV. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS
25. Įstaiga, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines
priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
26. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų subjektams, priežiūros institucijoms, kitoms teisės
aktų nurodytoms kompetentingoms institucijoms raštiškai kreipiantis į Įstaigą.
27. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Įstaiga imasi neatidėliotinų priemonių
užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Darbuotojai, savanoriai ir kiti atsakingi asmenys su šiomis Taisyklėmis yra supažindinami
pasirašytinai ir privalo laikytis jose nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas
vadovautis Taisyklėse nustatytais principais.
29. Įstaiga turi teisę Taisykles keisti. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra
supažindinami pasirašytinai.
_______________________________________